รายชื่อหนังสือที่มีจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือเนติบัณฑิตยสภา
ข้อมูลปรับปรุง (Update)  ณ วันที่ 20 กันยายน 2554
ที่ รหัสสินค้า ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/ผู้รวบรวม สำนักพิมพ์ ครั้งที่/ปีที่พิมพ์ ราคาปก ค่าจัดส่ง
1 9786167242101 การซักประเด็นข้อเท็จจริงคดียาเสพติด สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร 3 490 40
2 9786167366043 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย การบังคับคดี จรัญ ภักดีธนากุล จรัญ ภักดีธนากุล 2 160 25
3 9786167383217 กฎหมายเนติบัณฑิต แพ่ง เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม 1 180 25
4 9789748104850 คดีเด็ดคดีดัง รวม 42 คดี เล่ม 2 สมาคมหมอความยุติธรรม สมาคมหมอความยุติธรรม 1 120 25
5 9789742257934 คดีเด็ดคดีดัง รวม 42 คดี เล่ม 1 สมาคมหมอความยุติธรรม สมาคมหมอความยุติธรรม 1 120 25
6 9786167366074 คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา เกียรติขจร  วัจนะสวัสดิ์ เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ 7 390 40
7 9789742035051 การซักประเด็น ข้อเท็จจริง คดีอาญา ภาคความผิดต่อชีวิต ร่างกาย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ นิติธรรม 2 385 40
8 9786169021551 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด2 การพิจารณาโดยขาดนัด   ไพโรจน์  วายุภาพ ปณรัชช 7 185 25
9 9789748042978 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ลักษณะ 2 วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น หมวด 1 วิธีพิจารณาคดีมโนสาเร่และคดีไม่มีข้อยุ่งยาก   ไพโรจน์  วายุภาพ ปณรัชช 9 110 25
10 9786169021544 คำอธิบาย ป.ว.พ.ภาค 4 ตอน 1 คำบังคับ หมายบังคับคดีวิธีการคุ้มครองชั่วคราว พร้อม ตัวอย่างภาคปฏิบัติ ประทีป  อ่าววิจิตรกุล ปณรัชช 1 175 25
11 9786169013174 หลักก่อนสอบว่าด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รุจิรา  ภัทรกรัณฑ์ ปณรัชช 1 129 25
12 9786167398112 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย  ร.แลงกาต์ ชาญวิทย์  เกษตรศิริ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 1 380 25
13 9786167398150 ย่อหลักกฎหมายครอบครัว   ไพโรจน์  กัมพูสิริ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 14 170 25
14 9786167398082 ประชุมกฎหมายมหาชนและเอกชนของปรีดี  ปรีดี  พนมยงค์ ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ 1 650 40
15 9786167383200 กฎหมายเนติบัณฑิต แพ่ง ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม 1 180 25
16 9789742259709 การวางแผนภาษีอากร   ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม ที-เทรนนิ่ง 4 580 40
17 9789742888404 คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนฝรั่งเศส-ไทย นันทวัฒน์ บรมานันท์ วิญญูชน พ.2/ต.ค.53 150 25
18 9789742888954 สิทธิมนุษยชน อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์ วิญญูชน พ.4/ต.ค.53 190 25
19 9789742888985 คำอธิบายกฎหมายลักษณะประกันภัยศึกษาแบบเรียงมาตรา สรพลจ์  สุขทรรศนีย์ วิญญูชน พ.10/ต.ค.53 180 25
20 9789742889043 หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข  บุญเดช วิญญูชน พ.12/พ.ย.53 170 25
21 9786167247144 กฎหมายและคดีอาวุธปืน   สรารักษ์  สุวรรณเสรี สรภัคร ประกอบชาติ พ.1/พ.ย.53 360 40
22 9789742035181 คำอธิบายกฎหมายลิขสิทธิ์ อรพรรณ พนัสพัฒนา นิติธรรม พ.5/พ.ย.53 220 25
23 9789742035167 การศึกษาแนวใหม่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป โกเมศ  ขวัญเมือง นิติธรรม พ.1/ก.ย.53 280 25
24 9789742889074 คำอธิบายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย คนึง  ฦาไชย วิญญูชน พ.3/พ.ย.53 200 25
25 9789742888978 กฎหมายและแนวคำตัดสินองค์การการค้าโลกกับสิ่งแวดล้อม ศักดา  ธนิตกุล วิญญูชน ต.ค.-53 130 20
26 9789742889081 คำอธิบายนิติกรรม-สัญญา ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์ วิญญูชน พ.15/พ.ย.53 500 40
27 9789742889098 หลักกฎหมายค้ำประกัน จำนอง จำนำ สุดา  วิศรุตพิชญ์ วิญญูชน พ.8/พ.ย.53 180 25
28 9789742889050 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล วิญญูชน พ.6/พ.ย.53 290 30
29 9789745827462 กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ บุญเพราะ  แสงเทียน วิทยพัฒน์ พ.2/มิ.ย.53 230 30
30 9786167136103 สัญญาธุรกิจ สุพจน์  กู้มานะชัย วิทยพัฒน์ พ.5/มี.ค.53 360 35
31 9789748793603 การวิจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ นิติธรรม เม.ย.-44 195 25
32 9789744664969 การใช้เหตุผลทางนิติศาสตร์ ภูมินทร์  บุตรอินทร์ วิญญูชน ต.ค.-53 170 25
33 9786167366081 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ว่าด้วย อุทธรณ์ - ฎีกา จรัญ ภักดีธนากุล จรัญ ภักดีธนากุล พ.3/ พ.ย.53 130 25
34 9786169029786 หลักวิ.อาญา แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 7 สุจิต  ปัญญาพฤกษ์ ปณรัชช พ.7/พ.ย.53 175 25
35 9786169021568 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 
ลักษณะ 1 วิธีพิจารณาสามัญในศาลชั้นต้น ไพโรจน์  วายุภาพ ปณรัชช พ.5/พ.ย.53 200 25
36 9789742888992[1] ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉบับอ้างอิง สุรศักดิ์  ลิขสิทธิ์วัฒนกุล วิญญูชน พ.10/พ.ย.53 500 40
37 9786167089393 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความ
อาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม  The Justice Group พีรภาส พ.ย.-53 240 40
38 9786167089423 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง    The Justice Group พีรภาส พ.ย.-53 180 35
39 9786167089430 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา The Justice Group พีรภาส พ.ย.-53 160 35
40 9786167247156 วิ.แพ่ง พิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า พ.ย.-53 260 35
41 9786167425078 กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน จรัญ ภักดีธนากุล เนติบัณฑิตยสภา พ.5/พ.ย.53 270 40
42 9786167366067 ป.ว.พ.ภาค 4 การบังคับคดี ฉบับ Concise ตอน 2 ประทีป  อ่าววิจิตรกุล ปณรัชช พ.ย.-53 250 25
43 9789742889029 คำอธิบายกฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง
ลาภมิควรได้   ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์ วิญญูชน พ.3/ต.ค.53 430 40
44 9789742035198 คำอธิบายปพพ.ว่าด้วย ตัวแทน นายหน้า จ้างทำของ
รับขน จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย นิติธรรม พ.9/พ.ย.53 230 25
45 9789742035143 ถาม-ตอบ มรดก สุพจน์  กู้มานะชัย นิติธรรม พ.ย.-53 150 25
46 9789742035167 ฎีกาชีวิตฉบับยากยิ่งหญิงรับได้ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช นิติธรรม พ.ย.-53 200 25
47 9789745208391 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ  สูตรไพศาล สูตรไพศาล พ.ย.-53 100 25
48 9789745208346 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เมธา  วาดีเจริญ สูตรไพศาล พ.ย.-53 200 25
49 9789742888732 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สิน   ศรีราชา เจริญพานิช วิญญูชน พ.3/พ.ย.53 350 40
50 9786167089447 The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง ภาค 1
บททั่วไป The Justice Group พีรภาส พ.1/ธ.ค.53 160 25
51 9789749468593 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 2 
วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น สมชัย  ฑีฆาอุตมากร สมชัย  ฑีฆาอุตมากร พ.5/ธ.ค.53 300 40
52 9786167247175 วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ปรับปรุงใหม่ปี 2554 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า ธ.ค.-53 260 35
53 9789742358310 ป.วิ.อาญา มหัศจรรย์ ฉบับปรับปรุงใหม่ ล่าสุด L.R.C. ปณรัชช ธ.ค.-53 390 40
54 9786167247163 วิ.แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ปรับปรุงใหม่ปี 2554 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า พ.ย.-53 260 35
55 9789740475958 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 4
วิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษาและการบังคับตาม
คำพิพากษาหรือคำสั่ง สมชัย  ฑีฆาอุตมากร สมชัย  ฑีฆาอุตมากร พ.6/ธ.ค.53 370 40
56 9789742889104 การควบคุมตรวจสอบการกระทำทางปกครอง
ในประเทศอังกฤษ ณรงค์เดช  สรุโฆษิต วิญญูชน พ.ย.-53 120 25
57 9789742888947 หลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ สุจินตนา  ชุมวิสูตร วิญญูชน พ.6/พ.ย.53 200 25
58 9789742889067 พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา  คณิต ณ นคร วิญญูชน ธ.ค.-53 100 25
59 00270394 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 39 ฉบับที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มธ. โครงการวารสารนิติฯ ธ.ค.-53 125 25
60 9786169021575 กฎหมายพิเศษฉบับสอบ  พระธรรมนูญศาลยุติธรรม เพิ่มพูน  พิศาลธุรกิจ ปณรัชช ธ.ค.-53 120 25
61 9789742034498 ชุดย่อหลักกฎหมาย ประกันภัย ไชยยศ เหมะรัชตะ นิติธรรม พ.ย.-53 160 25
62 9786167247182 วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า ธ.ค.-53 260 35
63 9786167089454 The Think Tank คลังสมองประลองวิชา  พยานหลักฐาน The Justice Group พีรภาส ธ.ค.-53 280 35
64 9786167247199 วิ.อาญาพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า ธ.ค.-53 260 35
65 9789744665126 นิติปรัชญา   ปรีดี  เกษมทรัพย์ วิญญูชน ธ.ค.-53 280 35
66 9789743025112 การบังคดีอาญา   สมพร  พรหมหิตาธร นิติธรรม พ.ย.-53 95 25
67 9786167425122 คำอธิบายพยานหลักฐานคดีแพ่งและคดีอาญา ธานี  สิงหนาท ธานี  สิงหนาท ธ.ค.-53 290 40
68 9789745208506 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า
ด้วย ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ เมธา  สุพงษ์ สูตรไพศาล ธ.ค.-53 130 25
69 9789745190795 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 3, 4 , 6, 7 สมชัย  ฑีฆาอุตมากร สมชัย  ฑีฆาอุตมากร ม.ค.-54 420 40
70 9789742889159 กระบวนการยุติธรรมกับสิทธิพื้นฐานของ
ประชาชน คณิต ณ นคร วิญญูชน ม.ค.-54 50 25
71 9789742889173 ถาม-ตอบ นิติกรรม-สัญญา  ศนันทกรณ์ โสตถิพันธุ์ วิญญูชน ม.ค.-54 70 25
72 9789742889135 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา   
ฉบับแปล ไทย-อังกฤษ อำนาจ เนตยสุภา วิญญูชน ม.ค.-54 280 25
73 9789742889012 หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ 
ไทย-อังกฤษ เล่ม 2 สุรพล  ไตรเวทย์ วิญญูชน ม.ค.-54 260 25
74 9789742889005 หลักการทำสัญญาและตัวอย่างสัญญาต่าง ๆ เล่ม 1 สุรพล  ไตรเวทย์ วิญญูชน ม.ค.-54 260 25
75 9786167425139 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค 2
สอบสวน ชัยเกษม  นิติสิริ เนติบัณฑิตยสภา ม.ค.-54 150 25
76 9786167425092 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา   อุดม  เฟื่องฟุ้ง เนติบัณฑิตยสภา ธ.ค.-53 260 40
77 9786167089461 The Think Tank คลังสมองประลองวิชา วิ.แพ่ง 
ภาค 2  วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น The Justice Group พีรภาส ธ.ค.-53 160 25
78 9786167425108 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 2 ว่าด้วย วิธีพิจารณาวิสามัญในศาลชั้นต้น มนตรี  ยอดปัญญา เนติบัณฑิตยสภา ธ.ค.-53 120 25
79 9786167425061 คำอธิบายกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน พรเพชร  วิชิตชลชัย เนติบัณฑิตยสภา พ.ย.-53 300 40
80 9786167425085 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ภาค 1 มาตรา 1-119   จุลสิงห์  วสันตสิงห์ เนติบัณฑิตยสภา ธ.ค.-53 260 40
81 9789744664914 กฎหมายรัฐธรรมนูญ   บุญศรี  มีวงศ์อุโฆษ วิญญูชน ก.ย.-53 300 40
82 9786169036289 สรุปย่อหลักกฎหมาย ป.วิ.อ.  จิตฤดี  วีระเวสส์ อภิโชติ ธ.ค.-53 295
83 9786167383248 แชร์เปียหวย แนวคิด หลัก วิธีปฏิบัติ และปัญหา
การดำเนินคดี แพ่ง - อาญา แชร์เปียหวย พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม ม.ค.-54 420 40
84 9789744963055 พยานพิสดาร วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า ม.ค.-54 260 35
85 9786169029793 หลักวิ.แพ่ง สุจิต  ปัญญาพฤกษ์ ปณรัชช ม.ค.-54 175 25
86 9786167242118 เกร็ดกฎหมายวิ.แพ่ง  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ม.ค.-54 330 40
87 9786167242125 เกร็ดกฎหมายวิ.อาญา  สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ม.ค.-54 330 40
88 9789744665201 กฎหมายลักษณะมรดก   จิตติ  ติงศภัทิย์ วิญญูชน ม.ค.-54 150 25
89 9789742889180 คำอธิบายกฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ วิญญูชน ม.ค.-54 380 40
90 9789742889128 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายสหรัฐอเมริกา มานิตย์   จุมปา วิญญูชน พ.ย.-53 180 25
91 9786167366098 กฎหมายพิเศษ ฉบับสอบ สิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม ก้องวิทย์  วัชราภรณ์ ปณรัชช ม.ค.-54 120 25
92 9789744963093 ล้มละลายพิสดาร  ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า ม.ค.-54 240 35
93 9789740327486 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วยทรัพย์สิน  มานิตย์   จุมปา จุฬาฯ ม.ค.-54 270 40
94 9786169021599 คู่มือการศึกษากฎหมายล้มละลาย เอื้อน  ขุนแก้ว เอื้อน  ขุนแก้ว ม.ค.-54 300 40
95 9789741319473 คำอธิบายปพพ.ลักษณะจัดการงานนอกสั่งและ
ลาภมิควรได้ สุษม  ศุภนิตย์ จุฬาฯ ม.ค.-54 130 25
96 9786167089515 The Think Tank คลังสมองประลองวิชา 
วิ.อาญา เล่ม 1 The Justice Group พีรภาส ม.ค.-54 280 40
97 00530002 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
พ.ศ.2553ฯ   สมชัย  ฑีฆาอุตมากร สมชัย  ฑีฆาอุตมากร ม.ค.-54 240 40
98 9786169021582 กฎกมายพิเศษฉบับสอบพยานหลักฐาน เพิ่มพูน  พิศาลธุรกิจ ปณรัชช ม.ค.-54 150 25
99 9786167089485 The Think Tank วิ.แพ่ง ภาค 3  อุทธรณ์และฏีกา The Justice Group พีรภาส ม.ค.-54 160 25
100 9786167089492 The Think Tank วิ.แพ่ง ภาค 4 วิธีการชั่วคราวก่อน
พิพากษาและการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง The Justice Group พีรภาส ม.ค.-54 160 25
101 9786167089478 ฎีกา วิ.แพ่ง อัจฉริยะ   The Justice Group พีรภาส ม.ค.-54 480 85
102 9789744473981 ตำราว่าความ  ซักถาม ถามค้าน ถามติง มล.สุพร อิศรเสนา นิติบรรณการ ม.ค.-54 340 30
103 9789744473967 คำอธิบายพยาน   โสภณ  รัตนากร นิติบรรณการ ม.ค.-54 430 40
104 9786167523002 ประเด็นปัญหาวิ.อาญา สุจิต  ปัญญาพฤกษ์ ปณรัชช ก.พ.-54 175 25
105 9789744474018 คำอธิบายปพพ.ลักษณะจัดการงานนอกสั่งลาภ
มิควรได้ ไพจิตร  ปุญญพันธุ์ นิติบรรณการ ก.พ.-54 280 25
106 9786167366111 ตัวอย่างแบบนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ  ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์ ปณรัชช ก.พ.-54 270 25
107 9786167056234 การวางแผนปฏิบัติงาน สมิต  สัชฌุกร วิญญูชน ส.ค.-53 90 25
108 9789742034894 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยที่ดิน สหัส  สิงหวิริยะ ก้าวใหม่ ก.พ.-53 290 25
109 9789742889227 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มานิตย์   จุมปา วิญญูชน ก.พ.-54 150 25
110 9789742889234 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อุดมศักดิ์  สินธิพงษ์ วิญญูชน ม.ค.-54 480 40
111 9786167089522 The Think Tank คลังสมองประลองวิชา 
วิ.อาญา เล่ม 2 The Justice Group พีรภาส ก.พ.-54 280 40
112 9789742889197 อนุญาโตตุลาการ  ทฤษฎีและปฏิบัติ ไชยวัฒน์  บุนนาค วิญญูชน ม.ค.-54 400 40
113 9786167366104 ป.ว.พ.ภาค 4 การบังคับคดี ฉบับ Concise ตอน 3 ประทีป  อ่าววิจิตรกุล ปณรัชช ก.พ.-54 300 40
114 9786167523019 ประเด็นปัญหาวิ.แพ่ง สุจิต  ปัญญาพฤกษ์ ปณรัชช ก.พ.-54 175 25
115 9789742889289 คำอธิบายกฎหมายลักษณะมรดก  พินัย ณ นคร วิญญูชน ก.พ.-54 260 25
116 9789743452680 ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายวิธีพิจาร-
ณาความแพ่ง และ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา-
ความอาญา ฉัตรฑากรุ๊ป ฉัตรฑากรุ๊ป ก.พ.-54 80 25
117 9789742889210 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉบับ
อ้างอิง วรรณชัย บุญบำรุง วิญญูชน ก.พ.-54 750 40
118 9959000007926 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ภาค 4 ว่าด้วย การบังคับคดีตามคำพิพากษาหรือ
คำสั่ง   เวทย์  พัฒนชัยวงษ์คูณ ปณรัชช ก.พ.-54 350 40
119 9786167383286 กฎหมายเนติบัณฑิต ภาค 2 วิ.แพ่ง เล่ม 2 พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม ก.พ.-54 190 25
120 9786167425153 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
เล่ม 2 ภาค 3-4 มาตรา 157-245 ธานิศ  เกศวพิทักษ์ เนติบัณฑิตยสภา ก.พ.-54 485 60
121 9789742889340 รวมกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ธีระพลและคณะ วิญญูชน มี.ค.-54 80 25
122 9789740327882 คำอธิบายความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
จากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย มานิตย์   จุมปา จุฬาฯ ธ.ค.-06 210 25
123 9789742889357 คำแนะนำการศึกษาต่อปริญญาโทด้านกฎหมาย
ในต่างประเทศ   มานิตย์   จุมปา วิญญูชน มี.ค.-54 200 25
124 9789742889364 คู่มือสอบกฎหมายปกครอง   สุริยา  ปานแป้น วิญญูชน มี.ค.-54 300 40
125 9789742035235 การเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ปรานี  สุขศรี นิติธรรม มี.ค.-54 170 25
126 9789742035129 แรงงานสัมพันธ์ กุญแจแห่งความร่วมมือระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง วิชัย  โถสุวรรณจินดา นิติธรรม มี.ค.-54 300 25
127 9789742889265 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 1-2 ปิติกุล  จีระมงคลพาณิชย์ วิญญูชน มี.ค.-54 280 25
128 9789742888862 ภาษิตกฎหมาย ลาติน-ไทย   พิชัยศักดิ์  หรยางกูร วิญญูชน เม.ย.-54 150 25
129 9786167089614 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2554 The Justice Group พีรภาส มี.ค.-54 100 25
130 9789742889333 คำอธิบายกฎหมายอาญา ภาคทั่วไป ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ วิญญูชน มี.ค.-54 290 25
131 9786167383293 กฎหมายเนติบัณฑิต วิ.แพ่ง ภาค 3 เล่ม 1 พิชัย  นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม มี.ค.-54 260 25
132 9786167089553 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและ
พยานภาคพิสดาร : เทคนิคการต่อสู้คดีแพ่ง เรื่อง
การชี้สองสถาน วิธีดำเนินคดีแพ่งในศาลชั้นต้น
ที่ต้องรู้ วิชัย  ตันติกุลานันท์ พีรภาส มี.ค.-54 180 25
133 9789745208643 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
ปรับปรุง พ.ศ.2554 สูตรไพศาล สูตรไพศาล เม.ย.-54 100 25
134 9789745206571 การเขียนคำคู่ความ  ในการทำสงครามความคิด
เล่ม 1  คดีอาญา คดีปกครอง และคดีพิเศษ อำนวย  จีนถนอม สูตรไพศาล ต.ค.-52 250 40
135 9789745208629 คำอธิบายกฎหมายตั๋วเงิน ธนากร  โกมลวานิช สูตรไพศาล เม.ย.-54 290 40
136 9786167541006 ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง และวิ.อาญา  อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ คณะบุคคลมีลาภอนันต์ ก.พ.-54 220 25
137 9786169021520 ถาม-ตอบ อาญา  อรรถวัฒน์ หวังดำรงวงศ์ คณะบุคคลมีลาภอนันต์ ก.ค.-53 220 25
138 9786167089584 สอบอัยการ ถาม-ตอบ วิ.อาญา ฎีกา-ตกสนาม
กระบวนยุทธ์ ที่ 1 The Justice Group พีรภาส มี.ค.-54 100 25
139 9786167089591 สอบอัยการ ถาม-ตอบ วิ.อาญา ฎีกา-ตกสนาม
กระบวนยุทธ์ ที่ 2 The Justice Group พีรภาส มี.ค.-54 100 25
140 9786167089638 สอบอัยการ คำชี้ขาดความเห็นแย้งของอัยการ
สูงสุดและสาระสำคัญตามพรบ.องค์กรอัยการ
และพนักงานอัยการ พ.ศ.2553 The Justice Group พีรภาส มี.ค.-54 100 25
141 9786167089645 สอบอัยการข้อหารือของอัยการสูงสุดและ
คำพิพากษาฎีกาที่สำคัญ The Justice Group พีรภาส มี.ค.-54 100 25
142 9789747216776 แนวคำถาม-หลักการตอบ วิ.แพ่ง  คมสัน  อ้นโตน กนก ศิริวัลลภ เม.ย.-54 90
143 9786169086000 ฎีกาเทวดา วิ.แพ่ง  ณัฏฐพล  ศิริประภัสสร์ นิติศาสตร์ดอทคอม เม.ย.-54 140 40
144 9786169086017 ฎีกาเทวดา วิ.อาญา ณัฏฐพล  ศิริประภัสสร์ นิติศาสตร์ดอทคอม เม.ย.-54 120 25
145 9789742889388 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 ปริญญา จิตรการนทีกิจ วิญญูชน เม.ย.-54 280 25
146 9789742889395 หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 ปริญญา จิตรการนทีกิจ วิญญูชน เม.ย.-54 240 25
147 9786167541013 ฎีกาศึกษา การใช้ดุลพินิจ ประทีป  อ่าววิจิตรกุล ปณรัชช พ.ค.-54 100 25
148 9789742889432 มาตรฐานใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะ 25
ระดับชาติในประเทศไทย นันทวัฒน์ บรมานันท์ วิญญูชน เม.ย.-54 350 25
149 9789743502132 การประกอบธุรกิจของ "คนต่างด้าว" ใน
ประเทศไทย นำพล  ทองอุทัยศรี วิญญูชน เม.ย.-54 200 40
150 9786167089706 สอบอัยการ ถาม-ตอบ อาญา ฎีกา-ตกสนาม เล่ม 1 The Justice Group พีรภาส พ.ค.-54 100
151 9786167089690 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550ฯ 25
ข้อมูลเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไทยในอดีตฯ นคร พจนวรพงษ์ พีรภาส เม.ย.-54 250 25
152 9789742889142 หลักกฎหมาย กฎหมายมหาชนเบื้องต้น สมยศ  เชื้อไทย วิญญูชน มี.ค.-54 220
153 9789742889203 เตรียมสอบเข้านิติศาสตร์ พรรษวัฒน์ พูนทองพันธ์ วิญญูชน เม.ย.-54 260 25
154 9789742889319 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 25
ว่าด้วย ห้างหุ้นส่วนและบริษัท จันตรี  สินศุภฤกษ์ วิญญูชน มี.ค.-54 200 40
155 9786167383347 กฎหมายเนติบัณฑิต วิ.แพ่ง ภาค 4 ตอนที่ 2 พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม พ.ค.-54 240
156 9786169078906 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 25
ปีที่ 40 ฉบับที่ 1 คณะนิติศาสตร์ มธ. คณะนิติศาสตร์ มธ. มี.ค.-54 125 25
157 9786167247205 อาญาพิสดาร เล่ม 1 ปี 2554 วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า พ.ค.-54 260
158 9786167247212 อาญาพิสดาร เล่ม 2 ปี 2554 วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า พ.ค.-54 260 25
159 9789745208650 กฎหมายการบิน สมชาย  พิพุธวัฒน์ สูตรไพศาล พ.ค.-54 120 25
160 9789745208667 คดีฟอกเงิน สูตรไพศาล สูตรไพศาล พ.ค.-54 120 25
161 9786167126555 กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง พงษ์รัตน์  เครือกลิ่น ธรรมนิติ เม.ย.-54 270 25
162 9786167089621 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายวิธีพิจาร- 25
ณาความอาญา พรบ.ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ พัฒนพงศ์ สมานเกียรติสกุล นิติธนสาส์น พ.ค.-54 250 25
163 9786167089713 สอบอัยการ ถาม-ตอบ อาญา ฎีกา-ตกสนาม เล่ม 2 The Justice Group พีรภาส พ.ค.-54 100
164 9786167541020 กฎหมายพิเศษ ฉบับสอบ รัฐธรรมนูญ ก้องวิทย์  วัชราภรณ์ ปณรัชช พ.ค.-54 100 25
165 9786167383330 กฎหมายเนติบัณฑิตวิ.แพ่ง ภาค 3 เล่ม 2 พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม พ.ค.-54 195 25
166 9789744331847 คู่มือนักกฎหมาย คัมภีร์ฟ้องแพ่ง บรรพ 6 สมชาย พวงภู่ นิติบรรณการ พ.ค.-54 320 25
167 9786169037453 คำอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 25
ว่าด้วย อุทธรณ์-ฎีกา    ไชยรัตน์  บุตรแพ อินเตอร์บุ๊คส์ 2554 550 25
168 9786169009740 วิทยายุทธที่ดิน    สิทธิปรีดี  นาคประดา อินเตอร์บุ๊คส์ เม.ย.-54 550
169 9789743452727 ตัวบทย่อมาตราสำคัญประมวลกฎหมายอาญา ฉัตรฑากรุ๊ป ฉัตรฑากรุ๊ป พ.ค.-54 80 40
170 9786169037439 สู้ความอาญา ตอน คดียาเสพติด  สุชาติ รุ่งทรัพยธรรม อินเตอร์บุ๊คส์ 2553 350 40
171 9786167089928 เจาะหลัก-ฎีกา (ติวเข้ม) The Think Tank 25
คลังสมองประลองวิชา แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 The Justice Group พีรภาส พ.ค.-54 280 25
172 9786169037446 ตัวอย่างคำฟ้อง คดีแพ่ง ฉบับทันสมัย สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ อินเตอร์บุ๊คส์ ธ.ค.-06 495
173 9789742035211 คำอธิบายกฎหมายลักษณะตั๋วเงิน ไพฑูรย์  คงสมบูรณ์ นิติธรรม ก.พ.-54 450 40
174 9789742889241 คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด 40
ของเจ้าหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐโดย 40
ปราศจากความผิด ชาญชัย  แสวงศักดิ์ วิญญูชน ก.พ.-54 430
175 9789742889401 คำอธิบาย ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้   ไผทชิต เอกจริยกร วิญญูชน เม.ย.-54 360
176 9789742889579 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 1 จุมพต  สายสุนทร วิญญูชน มิ.ย.-54 400 40
177 9789744665430 คำอธิบายเรียงมาตรากฎหมายลักษณะห้างหุ้นส่วน 40
และบริษัท   ทิพย์ชนก รัตโนสถ วิญญูชน มี.ค.-54 420 40
178 9789742889487 หลักทฤษฎีกฎหมายนิติปรัชญา สมยศ  เชื้อไทย วิญญูชน พ.ค.-54 180
179 9786167089911 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับใช้เรียน The Justice Group พีรภาส มิ.ย.-54 300 40
180 9786167247229 แพ่งพิสดาร เล่ม 1 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า มิ.ย.-54 260 25
181 9786167247236 แพ่งพิสดาร เล่ม 2 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า มิ.ย.-54 260 40
182 แพ่งพิสดาร เล่ม 3 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า มิ.ย.-54 260 30
183 9786167247250 แพ่งพิสดาร เล่ม 4 ฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2554 วิเชียร  ดิเรกอุดมศักดิ์ จันทร์เจ้า มิ.ย.-54 260 30
184 9789742889562 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ วิญญูชน มิ.ย.-54 500 30
185 9789742889418 สัญญาของรัฐ จุลสิงห์  วสันตสิงห์ วิญญูชน พ.ค.-54 200 30
186 9789742889111 กฎหมายพาณิชยนาวี ตอน 1 ไผทชิต เอกจริยกร วิญญูชน ธ.ค.-53 260 40
187 9789742889500 หลักกฎหมายอาญาภาคความผิด ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ วิญญูชน พ.ค.-54 270 40
188 9786167242132 เกร็ดกฎหมายอาญา  มาตรา 1-208 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร มิ.ย.-54 330 40
189 9786167242149 เกร็ดกฎหมายอาญา  มาตรา 209-398 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร มิ.ย.-54 330 30
190 9786167541037 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสอบ ทรัพย์ ก้องวิทย์  วัชราภรณ์ ปณรัชช มิ.ย.-54 160 40
191 9789744474025 คำอธิบายประมวลกฎหมายที่ดิน สมจิตร ทองประดับ นิติบรรณการ มิ.ย.-54 420 40
192 9786162430015 กฎหมายสบาย สบาย สไตล์ชาวบ้าน 7 บุญร่วม เทียมจันทร์ อนิเมทกรุ๊ป มี.ค.-54 130 30
193 9789742889296 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับใช้เรียน สมยศ  เชื้อไทย วิญญูชน มี.ค.-54 420 40
194 9786167541044 กฎหมายพิเศษฉบับสอบ การค้าระหว่างประเทศ ก้องวิทย์  วัชราภรณ์ ปณรัชช มิ.ย.-54 110 25
195 9789742889470 รวมกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน ธีระพลและคณะ วิญญูชน พ.ค.-54 85 40
196 9789742889661 แนวทางการาเขียนตอบข้อสอบกฎหมายสำหรับ 25
ผู้เริ่มต้นศึกษากฎหมาย   มุนินทร์ พงศาปาน วิญญูชน มิ.ย.-54 100 25
197 9789742889586 กฎหมายระหว่างประเทศ เล่ม 2 จุมพต  สายสุนทร วิญญูชน มิ.ย.-54 470
198 9786167383354 กฎหมายเนติบัณฑิตอาญาภาค 2 เล่ม 1 พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม มิ.ย.-54 290 25
199 9789742035228 กฎหมายอาญาภาคความผิดและลหุโทษ ปัญญา วรวิวัฒน์ นิติธรรม พ.ค.-54 385 40
200 9789742889593 คำอธิบายระบบศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม   ไพโรจน์ วายุภาพ วิญญูชน มิ.ย.-54 220 25
201 9789742889517 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทัชชมัย  ทองอุไร วิญญูชน มิ.ย.-54 190 40
202 9786167306629 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฯ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ มิ.ย.-54 160 25
203 9786167306636 ประมวลกฎหมายอาญา ประมวลกฎหมายแพ่ง 190
และพาณิชย์ฯ สมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ มิ.ย.-54 180 25
204 9789742889548 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
ฉบับทันสมัย  ธีระพลและคณะ วิญญูชน มิ.ย.-54 180 25
205 9789742889531 ประมวลกฎหมายอาญา  ฉบับทันสมัย ธีระพลและคณะ วิญญูชน มิ.ย.-54 85
206 9786167089935 เจาะหลัก-ฎีกา (ติวเข้ม) The Think Tank 25
คลังสมองประลองวิชา แพ่งและพาณิชย์ เล่ม 2 The Justice Group พีรภาส มิ.ย.-54 280 25
207 9789742889609 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย    แสวง บุญเฉลิมวิภาส วิญญูชน มิ.ย.-54 220
208 9789745208711 กระบวนการยุติธรรมทางอาญาเปรียบเทียบ น้ำแท้  มีบุญสล้าง สูตรไพศาล มิ.ย.-54 100 40
209 00530003 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ว่าด้วย 25
ครอบครัว สมชัย  ฑีฆาอุตมากร สมชัย  ฑีฆาอุตมากร มิ.ย.-54 320 25
210 9789742889425 กฎหมายลักษณะพยานภาคปฏิบัติ สุโรจน์  จันทรพิทักษ์ วิญญูชน มิ.ย.-54 190
211 9789742889616 กฎหมายปกครอง   กมลชัย  รัตนสกาววงศ์ วิญญูชน มิ.ย.-54 200 40
212 9786167541044 ฉบับสอบกฎหมายพิเศษการค้าระหว่างประเทศ ก้องวิทย์  วัชราภรณ์ ปณรัชช มิ.ย.-54 110 25
213 9786167366135 แนวคำถาม-หลักการตอบ วิ.อาญา คมสัน  อ้นโตน กนก ศิริวัลลภ มิ.ย.-54 160 25
214 9786167089959 อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายรัฐธรรมนูญ   The Justice Group พีรภาส ก.ค.-54 150 25
215 9789747216790 แนวคำถาม-พร้อมการตอบ อาญา  คมสัน  อ้นโตน กนก ศิริวัลลภ มิ.ย.-54 130 25
216 9786167089942 อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายปกครอง The Justice Group พีรภาส ก.ค.-54 150 25
217 9786167383422 กฎหมายเนติบัณฑิต อาญา ภาค 2 เล่ม 2 พิชัย  นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม มิ.ย.-54 295 25
218 9786167425191 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 25
ว่าด้วย มรดก   มล.เฉลิมชัย เกษมสันต์ เนติบัณฑิตยสภา มิ.ย.-54 200 25
219 9786167425184 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วย นิติกรรม สัญญา อัครวิทย์  สุมาวงศ์ เนติบัณฑิตยสภา มิ.ย.-54 200 35
220 9789745208766 การดำเนินคดีแบบกลุ่ม   น้ำแท้  มีบุญสล้าง สูตรไพศาล ก.ค.-54 160
221 9789745208759 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 35
ว่าด้วย ประกันภัย เมธา  สุพงษ์ สูตรไพศาล ก.ค.-54 150 25
222 9786167089973 หลัก-ฎีกา อาญา ใช้สอบ  The Justice Group พีรภาส ก.ค.-54 280 40
223 9789747216806 แนวคำถาม-หลักการตอบ แพ่ง เล่ม 1 คมสัน  อ้นโตน กนก ศิริวัลลภ ก.ค.-54 150 25
224 9789743452734 ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์    ฉัตรฑากรุ๊ป ฉัตรฑากรุ๊ป ก.ค.-54 179 25
225 9789742889722 หลักสุจริตและเหตุเหนือความคาดหมายในการ
ชำระหนี้    กิตติศักดิ์ ปรกติ วิญญูชน ก.ค.-54 150 25
226 9789742889678 ถาม-ตอบ กฎหมายครอบครัว รัศฎา  เอกบุตร วิญญูชน ก.ค.-54 60 25
227 9789744665577 หลักกฎหมายแพ่งลักษณะหนี้ จี๊ด  เศรษฐบุตร วิญญูชน ก.ค.-54 180 25
228 9789742035259 กฎหมายอาญาภาคความผิดเกี่ยวกับความเท็จ
การปลอมและการแปลง สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ นิติธรรม พ.ค.-54 280 40
229 00270402 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มธ. คณะนิติศาสตร์ มธ. ก.ค.-54 125 25
230 9786167306681 ตอบข้อสอบกฎหมายอย่างไรให้ได้คะแนน
ถาม-ตอบ แพ่ง เล่ม 6 สมชาย  พงษ์พัฒนาศิลป์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ก.ค.-54 100 25
231 9789743452727 ตัวบทย่อมาตราสำคัญ ประมวลกฎหมายอาญา ฉัตรฑากรุ๊ป ฉัตรฑากรุ๊ป มิ.ย.-54 80 25
232 9786167541051 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสอบ ตั๋วเงิน ก้องวิทย์  วัชราภรณ์ ปณรัชช ก.ค.-54 140 25
233 9789743507311 ฎีกาเทวดา แพ่ง  ณัฏฐพล  ศิริประภัสสร์ นิติศาสตร์ดอทคอม ก.ค.-54 150 25
234 9789742889715 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย ดิเรก ควรสมาคม วิญญูชน ก.ค.-54 230 25
235 9789742889647 คำอธิบายกฎหมายปกครอง ชาญชัย  แสวงศักดิ์ วิญญูชน มิ.ย.-54 340 40
236 9786167398426 คู่มือกฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา กำชัย จงจักรพันธ์ ธรรมศาสตร์ เม.ย.-54 250 40
237 9786167089980 หลัก-ฎีกา อาญา ใช้สอบ  เล่ม 2 The Justice Group พีรภาส ก.ค.-54 280 40
238 9786167425207 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
บรรพ 5 ว่าด้วย ครอบครัว ประสพสุข  บุญเดช เนติบัณฑิตยสภา ก.ค.-54 410 50
239 9786167256139 คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 อุทัย  อาทิเวช อุทัย  อาทิเวช ก.พ.-54 150 25
240 9786167256115 คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 2 อุทัย  อาทิเวช อุทัย  อาทิเวช ม.ค.-54 200 25
241 9786167256184 คู่มือกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 3 อุทัย  อาทิเวช อุทัย  อาทิเวช มิ.ย.-54 250 25
242 9786167126678 การวางแผนภาษีทั้งระบบ  สมเดช  โรจน์คุรีเสถียร ธรรมนิติ มิ.ย.-54 350 25
243 9789742889555 วิชาธรรมศาสตร์ ว่าด้วย การคลัง ปรีชา  สุวรรณทัต วิญญูชน มิ.ย.-54 280 40
244 9786167126661 ออกเช็คอย่างไรจึงไม่ติดคุก รุ่งโรจน์  รื่นเริงวงศ์ ธรรมนิติ พ.ค.-54 150 25
245 9786167383453 กฎหมายเนติบัณฑิต วิ.แพ่ง ภาค 4 ตอนที่ 1 พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม ก.ค.-54 200 25
246 00270383 วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 คณะนิติศาสตร์ มธ. คณะนิติศาสตร์ มธ. ก.ค.-54 125 25
247 9786167306698 ถาม-ตอบ วิ.แพ่ง วิ.อาญา เล่ม 6 สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ก.ค.-54 100 25
248 9786167425245 คู่มือการศึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท เอื้อน  ขุนแก้ว เอื้อน  ขุนแก้ว ส.ค.-54 120 25
249 9786167242156 เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ส.ค.-54 330 40
250 9786167242163 เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 2 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ส.ค.-54 330 40
251 0175304 บทบัณฑิตย์ ปี 2553 ตอน 4 เนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภา ส.ค.-54 75 25
252 9786167398563 กฎหมายอาญา ภาค 1 หยุด  แสงอุทัย ศูนย์หนังสือธรรมศาสตร์ ก.ค.-54 290 40
253 9789743452772 ตัวบทย่อมาตราสำคัญ กฎหมายพิเศษ (ส่วนแพ่ง) ฉัตรฑากรุ๊ป ฉัตรฑากรุ๊ป ส.ค.-54 59 25
254 9786167366142 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วย ครอบครัว วารี  นาสกุล อ.เบญจวรรณ ธรรมรัตน์ ส.ค.-54 260 30
255 9786167242156 เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 1 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ส.ค.-54 330 40
256 9786167242163 เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 2 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ส.ค.-54 330 40
257 9786167306513 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ส.ค.-54 100 25
258 9786167089997 The Lecture แพ่ง เล่ม 1  The Success Group พีรภาส ส.ค.-54 100 25
259 9786162600036 รวมประมวลกล่อง แพ่ง-อาญา, วิ.แพ่ง-วิ.อาญา The Justice Group พีรภาส ส.ค.-54 350 50
260 9789742035150 หลักกฎหมายมหาชน   สิทธิกร  ศักดิ์แสง นิติธรรม มิ.ย.-54 280 30
261 9789742033590 คู่มือการดำเนินคดีตามพรบ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.2545 คมกริช  ดุลยพิทักษ์ นิติธรรม ส.ค.-49 150 25
262 9789742035174 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย ศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง เผด็จ  โชคเรืองสกุล นิติธรรม ก.ย.-53 350 40
263 9789742889692 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นสำหรับนักกฎหมาย จันทรลักษณ  โชติรัตนดิลก วิญญูชน ก.ค.-54 160 25
264 9789742889630 หลักกฎหมายตั๋วเงิน  สหธน รัตนไพจิตร วิญญูชน มิ.ย.-54 330 30
265 9789745207981 พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แปล ไทย-อังกฤษ ยุวดี  อ่วมพ่วง สูตรไพศาล ก.พ.-53 150 25
266 9789742888916 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์พิสดาร หนี้ พระสารสาสน์ประพันธ์ วิญญูชน ส.ค.-54 140 25
267 9789742889746 สัญญาทางปกครอง นันทวัฒน์ บรมานันท์ วิญญูชน ก.ค.-54 540 40
268 9789749645796 บันทึกย่อข้อหารือภาษีอากรของกรมสรรพากร เดชดุดม  ไกรฤทธิ์ วิญญูชน ธ.ค.-46 650 40
269 9789742889784 กฎหมายรัฐธรรมนูญ   ชาญชัย  แสวงศักดิ์ วิญญูชน ส.ค.-54 350 40
270 9789742889654 กฎหมายอาญาภาคทั่วไป  คณิต ณ นคร วิญญูชน ก.ค.-54 500 40
271 9789742888671 คำอธิบายและกรณีศึกษาพระราชบัญญัติ
การแข่งขันทางการค้า พ.ศ.2542 ศักดา  ธนิตกุล วิญญูชน ส.ค.-53 440 40
272 9789742889937 คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและ
พนักงานอัยการ อำนาจ  เนตยสุภา วิญญูชน ก.ย.-54 120 30
273 9786167425252 คำอธิบายกฎหมายปกครอง ภาคทั่วไป จิรนิติ  หะวานนท์ เนติบัณฑิตยสภา ก.ค.-54 90 25
274 9789742889753 คำอธิบายกฎหมายแรงงาน   เกษมสันต์  วิลาวรรณ วิญญูชน ก.ค.-54 420 40
275 9789744474056 รวมกฎหมายคนต่างด้าว   นิติบรรณการ นิติบรรณการ ก.ค.-54 210 25
276 9789744474049 คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา เรียงมาตรา  สุวัฒน์  ศรีพงษ์สุวรรณ นิติบรรณการ ก.ค.-54 400 40
277 9786167523040 หลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สุจิต  ปัญญาพฤกษ์ ปณรัชช ส.ค.-54 120 25
278 9789745208698 หลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพ่ง และ แนววินิจฉัยของศาลฎีกา (โดยย่อ)
ภาค 3 อุทธรณ์และฎีกา   สนิท สนั่นศิลป์ ปณรัชช มิ.ย.-54 300 40
279 9786167383538 เขาเรียนกฎหมายกันอย่างไร สุพิศ  ปราณีตพลกรัง อฑตยามิลเลนเนียม ส.ค.-54 130 25
280 9789742889425 กฎหมายลักษณะพยานภาคปฏิบัติ สุโรจน์  จันทรพิทักษ์ วิญญูชน มิ.ย.-54 190 25
281 9789744969286 ล้มละลาย     ณกรณ์  กุลพิโมกข์ กนก ศิริวัลลภ เม.ย.-54 299 30
282 9786167425269 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 ว่าด้วย มรดก กีรติ  กาญจนรินทร์ เนติบัณฑิตยสภา ส.ค.-54 200 40
283 9786167242170 เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 3 สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ส.ค.54 330 40
284 9786167242187 เกร็ดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เล่ม 4 สมศักดื์ เอี่ยมพลับใหญ่ บัณฑิตอักษร ส.ค.-54 330 40
285 9786167523026 หลักอาญา สุจิต  ปัญญาพฤกษ์ ปณรัชช มิ.ย.-54 175 25
286 9786167063287 โจทย์จากฎีกา กฎหมายเนติบัณฑิตอาญา พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม ส.ค.-54 180 25
287 9786162600043 อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายแรงงาน The Justice Group พีรภาส ส.ค.-54 150 25
288 9789742889739 หลักพื้นฐานกฎหมายมหาชน ว่าด้วย รัฐ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย เกรียงไกร เจริญธนาวัฒน์ วิญญูชน ส.ค.-54 230 25
289 9786167425290 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ว่าด้วย ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ปัญญา  ถนอมรอด เนติบัณฑิตยสภา ส.ค.-54 210 30
290 9786167425276 คำอธิบายกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ชวลิต  อัตถศาสตร์ เนติบัณฑิตยสภา ส.ค.-54 150 30
291 9786167425214 คู่มือการศึกษาวิชากฎหมายการค้าระหว่าง-
ประเทศ ว่าด้วย การรับขนของทางทะเลและการ
ประกันภัยทางทะเล อรรถนิติ  ดิษฐอำนาจ เนติบัณฑิตยสภา มิ.ย.-54 220 30
292 9786167306759 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ส.ค.-54 80 25
293 9789742889685 หลักและทฤษฎี กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง เล่ม 2 วรรณชัย  บุญบำรุง วิญญูชน ก.ค.-54 350 40
294 9789742889845 รวมกฎหมายปกครอง ธีระพลและคณะ วิญญูชน ส.ค.-54 60 25
295 9789743896316 หัดพูดกับฝรั่งด้วยตนเอง ทีมจามจุรี สกายบุ๊คส์ มิ.ย.-54 80 25
296 9786167366159 คู่มือทบทวน วิชา ยืม ค้ำประกัน จำนอง และจำนำ นวรัตน์  กลิ่นรัตน์ นวรัตน์  กลิ่นรัตน์ ก.ย.-54 80 30
297 9786167306711 ถาม-ตอบ ทรัยพ์สิน สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ ส.ค.-54 120 30
298 9786167425283 คำสอนวิชากฎหมายภาษีอากร   ชัยสิทธิ์  ตราชูธรรม เนติบัณฑิตยสภา ส.ค.-54 450 50
299 9789742889852 การมีผลบังคับใช้ของสนธิสัญญาตามกฎหมายเยอรมัน ชาติชาย  เชษฐสุมน วิญญูชน ก.ย.-54 85 30
300 9789742889906 คำอธิบายกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาค 3   ปิติกุล  จีระมงคลพาณิชย์ วิญญูชน ก.ย.-54 200 30
301 9789742035327 ปริมณฑลแห่งกฎหมาย   ประสิทธิ์  โฆวิไลกูล นิติธรรม ก.ย.-54 95 30
302 9786162600050 อ่านเอาเรื่อง ฉบับเตรียมสอบ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา The Justice Group พีรภาส ก.ย.-54 150 30
303 9789742889883 ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับอ้างอิง ทวีเกียรติ  มีนะกนิษฐ วิญญูชน ก.ย.-54 500 40
304 9786162600067 The Big Story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ อาญา   แรงงาน, ภาษีอากร
รัฐธรรมนูญและปกครอง  The Justice Group พีรภาส ก.ย.-54 160 25
305 9789742889821 วิกฤตราชทัณฑ์ ธานี วรภัทร์ วิญญูชน ก.ย.54 150 30
306 9789742889791 คดีปกครองใกล้ตัว 6 พิสิษฐ์ พลรักษ์เขตต์ วิญญูชน ส.ค.54 100 30
307 9789742889920 หลักกฎหมายครอบครัว ประสพสุข  บุญเดช วิญญูชน ก.ย.54 170 30
308 9789742889807 หลักกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมฝ่ายปกครอง บรรเจิด สิงคะเนติ วิญญูชน ส.ค.54 280 40
309 9789742889913 หลักกฎหมายว่าด้วยองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ สุริยา  ปานแป้น วิญญูชน ก.ย.54 100 30
310 9786167425306 ศาลปกครองและการดำเนินคดีในศาลปกครอง ฤทัย หงส์สิริ เนติบัณฑิตยสภา ก.ย.54 140 30
311 9789740326175 หลักรัฐธรรมนูญเบื้องต้น ณัฐกร วิทิตานนท์ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ 2554 110 30
312 9786162600074 The Big Story อ่านเพื่อสอบ ข้อมูลและฎีกาสำคัญ แพ่งและพาณิชย์ ทรัพย์สิน
ทางปัญญา การค้าระหว่างประเทศ The Justice Group พีรภาส ก.ย.54 160 30
313 02305310 คำพิพากษาฎีกา ประจำพุทธศักราช 2553 ตอนที่ 10 เนติบัณฑิตยสภา เนติบัณฑิตยสภา ก.ย.54 100 30
314 9786167383521 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ   พิชัย นิลทองคำ อฑตยามิลเลนเนียม ก.ย.54 210 40
315 9786167425313 คำอธิบายตั๋วเงิน บัญชีเดินสะพัด   ประทีป เฉลิมภัทรกุล เนติบัณฑิตยสภา ก.ย.54 155 30
316 9789742889814 คู่มือสอบกฎหมายรัฐธรรมนูญ สุริยา  ปานแป้น วิญญูชน ก.ย.54 300 40
317 9789742889838 คำอธิบายยืม ฝากทรัพย์ ไผทชิต เอกจริยกร วิญญูชน ก.ย.54 260 30
318 9789742889869 หลักการพื้นฐานในการทำวิทยานิพนธ์ทางกฎหมาย ธานี วรภัทร์ วิญญูชน ก.ย.54 130 30

[1]
iLLuSioN: