Rounded Rectangle: หน่วยงานเพื่อคนพิการ 

 

 

 

 

 


                    องค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ เป็นการดำเนินงานโดยองค์การเพื่อคนพิการ และองค์กรของคนพิการ โดยมีการจัดบริการให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการทุกประเภท ทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และทางด้านสังคม ดังนี้คือ    

   

ลำดับ

หน่วยงาน

บริการ

1

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศ/ไทย

85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 9846

www.tab.or.th

 

- พนักงานสลับสายโทรศัพท์

- โหราศาสตร์

- นวดแผนโบราณ

- ส่งเสริมการจำหน่ายสลากกินแบ่ง รัฐบาล

2

มูลนิหธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1424/268 ถนนประชาสงเคราะห์ 16 ดินแดง กรุงเทพ 10400

โทร. 0 2276 1411, 0 2275 1979

 

- ให้ความรู้อ่านเขียนอักษรเบรลล์และความรู้ทั่วไป

- ฟื้นฟูสมรรถภาพโดยให้ช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน

- จัดให้มีการเรียนวิชาสามัญ

- การฝึกวิชาชีพนวดแผนโบราณ

- ทำนายโชคชะตา

3

มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพรราชูปถัมภ์

โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

420 ถนนราชเทวี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10140

โทร. 0 2246 0070, 0 22481365-8

www.blind.or.th

 

มีหน่วยงานในสังกัด 5 แห่ง คือ

- โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ

- ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

- ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด

- ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพรานและ

- ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด เพื่อให้การศึกษาสามัญและการฝึกอบรมในด้านอาชีพ

4

ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด

78/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2583 7327, 0 2583 2533

www.blind.or.th

 

- นวดแผนโบราณ

- งานเกษรงานทอสานการฝีมือและช่างปรดิษฐ์

5

ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด

78/2 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2583 6518

 

 

 

- การผลิตหนังสือเบรลล์

- การผลิตหนังสือเทป

 

6

ศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน

42/126 ซอยศรีเสถียร ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน

จังหวัดนครปฐม 73210

โทร. 0 2812 6246, 0 2429 0856

www.blind.or.th

 

- การบริการด้านห้องสมุด

- นวดแผนโบราณ

- งานบ้าน การประกอบอาหาร

- การเรียนดนตรีไทย

- งานการฝีมือ และช่างปรดิษฐ์

7

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอด

69/43 ซอยพระมหาการุณย์ ถนนติวานนท์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกำร็ด

จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2583 7727, 0 2583 2277

 

- หัตถกรรม

- ช่างไม้

- พนักงานสลับสายโทรศัพท์

8

มูลนิธิส่งเสริมอาชีพคนตาบอด

221/86 ถนนจันทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

โทร. 0 2678 0763-4

 

- พนักงานสลับสายโทรศัพท์

- คอมพิวเตอร์

- นวดแผนโบราณ

- ดนตรี

 

9

มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมคราชูปถัมภ์

อาคาร 2 เลขที่ 204 หมู่ 10 ซ. ประชารักษ์ ถนนมะลิวัล ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร. 0 4325 2098, 0 4323 9499

- จัดการเรียนการสอนแก่คนตาบอด และการเรียนร่วม

- ผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่คนตาบอด

10

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย

144/9 หมู่บ้านฐิติพร ซอยพัฒนาการ 29 ถนนพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

โทร. 0 2717 1902-3

โทรสาร 0 2717 1904

- ส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวกและเพื่อให้ความร่วมมือกับองค์การ หรือสมาคมคนพิการทั่วโลก

- บริการล่ามภาษามือ

- ฝึกอาชีพคนหูหนวก

- ให้คำแนะนำปรึษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่คนหูหนวก

11

ศูนย็การเรียนและสาธิตอาชีพคนตาบอดธนบุรี

51/32-41 (ปากซอยจรัญสนิทวงศ์ 11) แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุเทพฯ 10600 โทร. 0 2412 1382-3

- การเรียน และสาธิตอาชีพคนตาบอด

12

สมาคมผู้ไร้กล่องเสียงในประเทศไทย

211/202  หมู่ 11 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 หรือติดต่อขอรับบริการได้ที่หน่วยงานสาขาที่โรงพยาบาลศิริราช ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 5 ห้อง 536 แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 0 2570 4057

โทรสาร 0 2570 5222

- เป็นศูนย์กลางเผยแผ่ความรู้ในด้านการฝึกพูด

- ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ไร้กล่องเสียง ฝึกสอนการพูด

- โดยใช้หลอดอาหารแก่ผู้ไร้กล่องเสียง

 

13

สมาคมคนหูหนวกและหูตึงแห่งประเทศไทย

76/21 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 0 2252 3270

โทรสาร 0 2652 0452

- ช่วยเหลือคนหูหไนวกที่มีปัญหาในด้านการประกอบอาชีพ

- แนะนำอาชีพที่เหมาะสม ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้

14

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก ในพระบรมราชินูปถัมภ์

134 ถนนพระราม 5 เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2241 5169, 0 2243 6695

- สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของคนหูหนวก

- ร่วมมือกับสถาบันฝึกอบรมคนสอนคนหูหนวก

- ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าโรคเกี่ยวกับหู และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนหูหนวก

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนหูหนวก

- ส่งเสริมอาชีพแก่คนหูหนวก

15

คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

คลีนิดโสตสัมผัสและการพูด ภาควิชาโสต ศอนาศิกวิทยา ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2201 0 445, 0 2951 0569

โทรสาร 0 2951 0567

ฝึกพูด สำหรับผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินที่พบในเด็ก

16

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย

73/7-8 ซอยติวานนท์ 8 ตำบลบางตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2951 0445, 0 2951 0569

- เป็นตัวแทนของคนพิการในกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของคนพิการทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ

17

สมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย

420/3 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2248 3295

- เสริมสร้างความสสามัคคี รวมถึงจักสวัสดิการอื่นๆ เพื่อสมาชิกตลอดจนการบำเพ็ยกุศลสาธารณะ

- ดำเนินงานอันเป็นรถะโยขน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม

18

ศูนย์ฝึกอาชีพของมูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

306/1 อาคารมูลนิธิสายใจไทย ถ. ศรีอยุธยา พญาไทย กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 8797

- ช่างเย็บหนัง

- แกะสลักแก้ว

19

องค์การปแฉนดิแคป อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

10 ถนนพหลโยธิน ซอย 3 (ซอยลือชา)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2619 7833, 0 2619 7844

- จัดทำอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการทุกประเภท โดยผู้รับบริการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

- ฟื้นฟูปรับสภาพทางร่างกายในขณะที่รนอรับขาเทียมหรือเครื่องช่วยความพิการ

- บริการทางด้านคำแนะนำปรึกษา

-จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่คนในท้องถิ่น

- ใหัคำปรึกษาและป้องกันภัยจากทุ่มระเบิด

- สนับสนุนการดำเนินโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน

 

20

มูลนิธิอนุเคราะห์ของคนพิการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

78/11 หมู่ที่ 1 ถนนติวานนท์ ต. บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทร. 0 2583 9596-7

โทรสาร 0 2583 6681

www.sswal.th.deu

 

- ส่งเสริมด้านการศึกษา ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3

- ฝึกวืชาชีพแก่คนพิการแขนขา และลำตัว เช่น การประกอบอาหาร การทำพิมเสนน้ำ การเลี้ยงปลา การปูกผัก การทำสิ่งประดิษฐ์

21

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ

ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทางการแพทย์แห่งชาติ ซอยบำราศนราดูร ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทร. 0 2591 5455, 0 2591 4242

- ฟื้นฟูสภาพจิตใจ และร่างกายของคนพิการ บริการกายอุปกรณ์ทางการแพทย์

22

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

http://www.dsdw.go.th/

ปัจจุบันมีศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคน 8 แห่ง คือ

(1) ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง

โทร. 0 2462 5008

(2) ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการขอนแก่น

โทร. 0 4324 6080

(3) ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการบ้านทองพูลเผ่าพนัส โทร. 0 4525 4092

(4) ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน

โทร. 0 5347 1327

(5) ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 0 7537 5254-5

(6) ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย โทร. 0 4240 7478

(7) สถานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โทร. 0 4528 5469

(8) ศูนย์บริการสวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โทร. 0 3646 1555

ฝึกอาชีพให้แก่คนพิการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย วิชาชีพที่เปิดสอนในแต่ละศูนย์มีหลากหลาย เช่น

- ช่างอิเล็กทรอนิกส์

- ช่างตัดเย็บเสื้อผเา

- ช่างเสริมสวย

- ช่างตัดผม

- ช่างเย็บหนัง

- ช่างเชื่อมโลหะ

- คอมพิวเตอร์

23

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพแลถะพิทักษ์เด็กเยาวชน  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ

อาคาร 60 ปี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2644 7991-4

โทรสาร 0 2644 7995

- ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้แก่คนพิการในชุมชน การรวมกลุ่มประกอบอาชีพอิสระ และการฝึกอาชีพสำหรับคนพิการทางสติปัญญาในชุมชน

- ดำเนินการส่งเสริมการทำงานของคนพิการ โดยส่งเสริมการทำงานใน 2 รูปแบบ คือ การประเมิน สมรรถภาพคนพิการก่อนไปทำงาน และการทดลองทำงานในสถานประกอบการ (On the Job Training)

- การประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ และองค์การดีเด่นที่สนับสนุนการงานด้านคนพิการ

- จักหางานให้แก่คนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ

- บริการจดทะเบียนคนพิการ

- บริการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

24

กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2248 6661

www.mol.go.th

- บริการจัดหางานสำหรับคนพิการ และสามารถใช้บริการได้ที่ กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักจัดหางาน กรุงเทพฯ 10 แห่ง และสำนักจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด

 

25

มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ

ตู้ปณ. 1 เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 20260

โทร. 0 3871 6247-9 ต่อ 8100-2

- สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะพระมหาไถ่ในงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ

- ส่งเสริมให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม

- เพื่อสร้างสถานศึกษาสำหรับคนพิการ

- ส่งเสริมหรือทำการศึกษาวิจัยค้นคว้า และเผยแพร่เรื่องเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

- ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูสมรรถภาพ

26

โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา

ตู้ปณ. 1 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260 โทร. 0 3871 6247 – 9 ต่อ 6101 – 2

โทรสาร 03871 6543

www.rvsd.ac.th

ฝึกอาชีพสำหรับ คนพิการทางกายและการเคลื่อนไหว ในสาขาวิชาชีพ อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์

27

ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่

ตู้ปณ. 1 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260

โทร. 0 3871 6247 - 9 ต่อ 8110 -2          

โทรสาร 0 3871 6542

www.rvsd.ac.th/jobs

- จัดบริการหางานให้คนพิการโดยเฉพาะเพื่อการให้คนพิการสามารถเข้าถึงบริการด้านฟื้นฟูสมรรถภาพโดยการเสริมทักษะทางอาชีพเพื่อให้คนพิการเข้าสู่ตลาตการจ้างงาน หรือการประกอบอาชีพอิสระ ตามศักยภาพ และความสนใจ

28

ศูนย์พระมหาไถ่เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

ตู้ปณ. 1 เมืองพัทยา ชลบุรี 20260

โทร. 0 3871 6247 - 9 ต่อ 5111- 3

โทรสาร 0 3871 6542

www.rvsd.ac.th/il

บริการหลัก 4 อย่างที่มีความจำเป็นต่อ คนพิการที่จะมีชีวิตอย่างอิสระได้ คือ

- ข้อมูลข่าวสารและการส่งต่อ

- การฝึกทัษะการดำรงชีวิตอย่างอิสระ

- การให้คำปรึษาแนะนำแบบเพื่อน

- การพิทักษ์สิทธิ์

29

สมาคมเพื่อบุคคลปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

49/6 ซอยรามอินทรา 8 (วัดไตรรัตนาราม) ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0 2522 6148

โทรสาร 0 2522 6149

- ส่งเสริมฟื้นฟูอาชีพและการศึกษาของบุคคลปัญญาอ่อน

- ส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิของบุคคลปัญญาอ่อนที่พึงได้รับตามกฎหมาย

30

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์

47/39 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร. 0 2245 2643, 0 2245 3954

ฝึกอบรม การศึกษาและบริการสวัสดิการสังคมในด้านต่างๆ แก่คนปัญญาอ่อน เพื่อสำรวจการศึกษาวิจัยภาวะความบกพร่องทางสติปัญญาของคนปัญญาอ่อน เพื่อประโยชน์ ทางการศึกษา การแพทย์ การป้องกันและการฟื้นฟูสมรรถภาพทางสังคมและสวัสดิการสังคม อื่นๆ เพื่อให้การสนับสนุน ร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการส่งเสริมกิจการที่เป็นประโยชน์แก่คนปัญญาอ่อน

- ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพด้าน กรรมเกษรกรรม ศิลปกรรม

31

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

850/34 ซอยสุขุมวิท 71 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 0 2381 5362- 3

โทรสาร 0 2711 2399

www.saengswang.com

 

- ส่งเสริมผู้ปกครองและครอบครัวให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการเลี้ยงดูลูกที่เป็นเด็กพิเศษ

- จัดหาทุนการศึกษา และจัดอบรมบุคลากรที่จะทำงานกับเด็กพิเศษการให้บริการ เช่น เป็นศูนย์ให้การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ เด็กพิเศษทุกประเภทอายุ 2 ปีคึ่ง-20 ปี โดยแยกการเรียนการสอน

32

มูลนิธิข่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

4739 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 2643, 0 2245 3954

- จัดบริการช่วยเหลือบุคคลปัญญาอ่อนในการฝึกวิชาชีพ

33

สถาบันราชานุกูล

4737 ถนนดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2255 5601 ต่อ 4803

www.rajanukul.com

- จัดบริการโครงการทดลองจ้างงานบุคคลปัญญาอ่อนในสถานประกอบการ

34

สมาคมสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

356/10 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 0 2245 2733 โดยเปิดบริการทุก

วันพุธ เวลา 16.30-18.00 น.

วันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.

www.jitjai.com

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพจิต

- บริการส่งเสริมสุขภาพจิต แก่ประชาขนทั่วไปในด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ ปัญหาครอบครัว การศึกษา การงาน อาชีพ รวมทั้งปัญหาการผิดปกติทางบุคลิกภาพและการปรับตัว การจัดบริการสงเคราะห์ผู้ต้องโทษและพ้นโทษเพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตผ่อนคลายความเครียดและลดความรุนแรงทางอารมณ์ของผู้ต้องขัง เพื่อส่งเสริมนโยบายป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางราชการด้วยมาตรการทางสังคมสงเคราะห์

35

กรมสุขภาพจิต

กระทรวงสาธรณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2951 1300-41

โทรสาร 0 951 1369

www.dmh.moph.go.th

- ให้บริการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อนทั้งในด้านส่งเสริมป้องกัน บำบัดรักษา และฟื้นฟู สมรรถภาพจิตใจ

- ให้บริการบำบัดรักษาผู้ป่วย

- งานวิชาการด้านสุขภาพจิตและปัญญาอ่อน

 

36

โรงพยาบาลศรีธัญญา

ถนนติวานนท์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 0 2525 0981-5

www.srithanya.go.th

 

- ให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพและบริการจัดหางาน ให้แก่คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม

37

ดรงพยาบาลยุวประสาท และศูนย์สุขวิทยาจิต

ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2245 7798

เปิดให้บริการ 08.00-16.00 น. ทุกวัน

เว้นวันหยุดราชการ

www.yuwaprasart.org

 

- จัดบริการ คลีนิกกระตุ้นการพัฒนาการเด็ก (development)

- เปิดให้บริการปรึกษาปัญหา สุขภาพจิต เด็กและวัยรุ่น และบริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์

38

ศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

11 หมู่ 12 ซอยจรัญสนิทวงค์ 35 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ โทร. 0 2411 2899

www.auticthai.org

- พัฒนาทักษะการเรียนรู้และการฝึกอาชีพแก่บุคคลออทิสติก แอสเพอร์เกอร์ หรือบุคคลที่บกพร่องทางการเรียนรู้ อายุตั้งแต่ 10-25 ปี

- จัดบริการด้ารการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน การอบรมให้ความรู้แก่ครอบครัวและชุมชน และมีการจัดบริการฝึกอาชีพ

39

สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

(ตรงข้ามสถานีรถไฟสามแสน) ชั้น 5 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 0 2243 6827

โทรสาร 0 2243 6828

- เป็นหน่วยงานที่คอยติดตามค้นหาระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่มีผลประโยชน์ต่อคนพิการมาเผยแพร่ทราบถึงสิทธิอันพึงมีพึงได้

- มีหน้าที่คอยติดตามค้นหาศึกษาระเบียบข้อบังคับกฎหมายที่ทำให้คนพิการเสียผลประโยชน์เพื่อเสนอและชักชวนให้มีการแก้ไข เสนอกฎหมายที่ให้ผลประโยชน์แก่ คนพิการ

- เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับคนพิการต่อสังคม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้อง

- ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในระหว่างคนพิการด้วยกัน และเป็นองค์การตัวแทนคนพิการทุกประเภทในการติดต่อกับองค์การอื่นทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์บของคนพิการทุกปรเภท

- เสริมสร้างความรู้ และประกอบการณ์แก่คนพิการ ให้ข้อมูล ข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของคนพิการให้สังคมได้รับทราบ

40

สภาสังสงเคราห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ตึกมหิดล ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร. 0 2241 2841

www.ncset.or.th

- ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคนพิการทางด้านการศึกษา การฝึกอาชีพ การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและสังคม นันทนาการกีฬาคนพิการ

- ให้บริการแนะนำปรึกษาปัญหาทุกประเภทแก่ คนพิการ และข้อมูลข่าวสารของคนพิการ

- ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมการแข่งขันกีฬาคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

41

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ก.พ.ท.)

154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร. 0 2216 7728

www.sat.or.th/association.asp

- ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การกีฬาให้แก่คนพิการ

42

มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ

18/1075 ถนนสุขาประชาสรร 2 (ซอยวัดกู้) บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120

โทร. 0 2584 6966, 0 2582 0620-3

โทรสาร 0 2584 6007

www.ccdthailand .org

- ดำเนินการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการให้ช่วยเหลือตนเองได้

- มีศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน

- เตรียมความพร้อมให้ เด็กอยู่ในครอบครัว

43

มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย

29 อาคารชัยพฤกษ์ แขวงบางขุนพรหม เขตรพะนคร กรุงเทพฯ โทร. 0 22819270

www.tddf.or.th

- ดำเนินการสนับสนุนวิถีชีวิตคนพิการโดยร่วมมือกับองค์การอื่นๆ ด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม

44

มูลนิธิคนพิการไทย

78/14 หมูที่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทยุรี โทร. 0 2582 0897-8

- ดำเนินการบรการข้อมูลข่าวสารแก่คนพิการ

- บริการรถโยก รถเข็นแก่คนพิการ รวมทั้งการซ่อมบำรุง

- จัดโครงการฝึกอบรม สัมมนา

- ประสานเครือข่ายองค์กรคนพิการทั่วประเทศ

45

สมาคมคนพิการนนทบุรี

325 ถนนบอนด์สตรีท เมืองทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2984 1006

- ดำเนินการจัดกิจกรรมทางสังคม

- ให้คำปรึษาแนะนำแก่คนพิการ

- การฝึกอบรมการดำรงชีวิตอิสระ การกีฬา และการประกอบอาชีพ